إتصل بنا :

Mobile: (00202) -   01003584676    01115735550  

       

email : hafez@eri.sci.eg  ,   hafezfouad@live.com

hafezfouad@yahoo.com

websites: www.AinArabia.com   ,   www.hafezfouad.com